+31 (0)6 5332 6057

info@praktijkvoetreflex.nl

PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, enkel en alleen een papieren dossier aanleg. Het vastleggen van een dossier is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Een zaakwaarnemer is door mij aangewezen en heeft mijn expliciete toestemming om uw gegevens in te zien tijdens mijn afwezigheid. Deze persoon heeft zich uiteraard ook te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Overige bepalingen:

 • Ik verzamel op geen enkele manier persoonsgegevens via mijn website
 • Op mijn website wordt tevens géén gebruik gemaakt van Cookies.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult
Praktijk Voetreflex
Monique Visser
Kruisstraat 4A
5856 AE Wellerlooi
Tel. 06-53326057
info@praktijkvoetreflex.nl
www.praktijkvoetreflex.nl
KvK nummer: 87504561
Licentienr. VNRT: 221196

PRIVACYVERKLARING WEBSITE

Ik respecteer uw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Praktijk Voetreflex gevestigd aan Kruisstraat 4a te Wellerlooi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk Voetreflex

Kruisstraat 4A, 5856 AE, Wellerlooi

Tel: 06-53326057

e-mail: info@praktijkvoetreflex.nl

Website: www.praktijkvoetreflex.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Voetreflex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam: : enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • Adres: enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • Telefoonnummer: enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • E-mailadres: enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • Geboortedatum: enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • Datum van de behandeling: enkel voor papieren dossier en zorgnota
 • Locatiegegevens: N.V.T.
 • IP-Adres: N.V.T.
 • Internetbrowser en apparaat type: N.V.T.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: N.V.T.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over ALLE websitebezoekers. Ik VERZAMEL dus op GEEN enkele wijze GEGEVENS van al mijn bezoekers aan mijn website, ONGEACHT LEEFTIJD. Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je wel toestemming nodig van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan altijd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er elders gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt dan contact met op met mij, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk Voetreflex verwerkt dus GEEN persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Verzenden van een nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van het aanbod. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Voetreflex neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Voorgaande, omdat ik niet op digitale wijze persoonsgegevens verzamel en/of verwerk.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk Voetreflex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (cliëntendossier blijft 20 jaar bewaard, zoals vereist in de Wet op de BehandelOvereenkomst). In het geval persoonsgegevens niet langer dan aangegeven periode van 20 jaar noodzakelijk zijn, zal Praktijk Voetreflex de persoonsgegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden, ALEEN Zorgverleners

Praktijk Voetreflex deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit beroepsmatig en/of via een wettelijke verplichting nodig is met bv. uw huisarts of behandelend arts. Derhalve is het voor Praktijk Voetreflex niet noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst af te sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat niet op enige andere wijze gebruik gemaakt zal worden van uw persoonsgegevens. Praktijk Voetreflex blijft zelf verantwoordelijk voor het verwerken en bijwerken van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website www.praktijkvoertreflex.nl gebruikt GEEN technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics
Op de website worden tevens GEEN analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analytics. Er wordt dus GEEN gebruikt gemaakt van diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op welke wijze mijn bezoekers via de Google-zoekmachine op mijn website terecht komen.

Derhalve is Praktijk Voetreflex NIET GENOODZAAKT met Google verschillende afspraken te maken om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals:

 • Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen.
 • Een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten.
 • Google niet toe laten staan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Ervoor te zorgen dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden geanonimiseerd.
 • Ervoor te zorgen dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website zult u derhalve ook NIET geïnformeerd worden over dat deze site gebruik maakt van cookies en vragen we u NIET toestemming voor het plaatsen ervan.

U hoeft zich dan ook niet af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, simpelweg omdat mijn website GEEN gebruikt maakt van COOKIES. U hoeft dan ook nooit eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser te verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat mijn website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of vernietigen

U heeft het recht om uw (persoons-)gegevens in het papieren dossier in te zien, te corrigeren of te laten vernietigen. Voor vernietiging van uw papieren dossier zal ik u  een betreffende overeenkomst laten tekenen (verzoek voor vernietiging dossier). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Voetreflex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de (persoons-)gegevens die ik van u heb in een papieren dossier in naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw (persoons-)gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens enkel schriftelijk of in mondeling overleg bij mij aangeven. Voor verzoek om vernietiging zal ik u eerder aangegeven overeenkomst laten tekenen.

Om er zeker van te zijn dat het schriftelijke verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 1. Pasfoto,
 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 3. Paspoortnummer
 4. Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Voetreflex neemt de bescherming van uw (niet digitale) gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan meld ik dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op email: info@praktijkvoetreflex.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat ik niet uitsluit dat mijn dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Ik raad u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.