+31 (0)6 5332 6057

info@praktijkvoetreflex.nl

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VoetreflexPlus™-therapeut: therapeut, welke lid is van een beroepsvereniging, handelend als zelfstandig therapeut. 2. Cliënt: degene die de behandeling(en) ondergaat en aan wie advies verleend wordt. Advies kan ook worden verleend aan een wettelijke vertegenwoordiger. 3. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de VoetreflexPlus™-therapeut wordt uitgeoefend. De hiervoor genoemde begrippen zullen hierna respectievelijk worden genoemd als VoetreflexPlus™-therapeut, cliënt en praktijkadres.

ARTIKEL 2: WERKWIJZE VOETREFLEXPLUS™-THERAPEUT
In de aan te bieden therapie stelt de VoetreflexPlus™-therapeut de belangen van de cliënt voorop. Hierbij is er sprake van gelijkwaardigheid tussen beide partijen, ook indien de cliënt wordt vertegenwoordigt door een wettelijk vertegenwoordiger. Echter, de cliënt blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid. Middels een anamnese (bepaling hoofdklacht en subklacht(en)), een tongdiagnose, analytische massage en voetdiagnostiek zal er een persoonlijk behandelplan worden opgezet.
De aangeboden vorm van therapie kan geen medische zorg vervangen en de VoetreflexPlus™-therapeut zal nooit adviseren te stoppen met medicijnen die zijn voorgeschreven door tot daartoe bevoegde artsen/specialisten of deze door andere substanties te vervangen. Om de behandeling te ondersteunen kan de VoetreflexPlus™-therapeut voeding, suppletie (op advies van Bonusan), beweging en/of oefeningen adviseren. Cliënt is hierbij echter vrij in keuze van merk suppletie.
De VoetreflexPlus™-therapeut is niet aansprakelijk voor het resultaat van de aangeboden VoetreflexPlus™-therapie, maar slechts voor de verrichte handelingen tijdens een consult.
De VoetreflexPlus™-therapeut is gehouden aan de beroepscodes van de VNRT en RBCZ.

ARTIKEL 3: BASIS
De VoetreflexPlus™-therapeut geeft zo nodig aanvullend advies aan de cliënt ter ondersteuning van het behandeltraject op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld. De VoetreflexPlus™-therapeut overlegt/bespreekt samen met de cliënt het behandelplan na het verzamelen en evalueren van alle benodigde informatie uit het intakegesprek, voetdiagnostiek, analytische massage en tongdiagnose. Bij de start van de eerste behandeling gaan de VoetreflexPlus™-therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen/consulten, waaraan telkens aan het begin en aan het einde een kort evaluatiegesprek plaatsvindt.
Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen en/of gegeven adviezen door de VoetreflexPlus™-therapeut al dan niet worden bijgesteld. De cliënt verstrekt alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars. De VoetreflexPlus™-therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in het medische dossier van arts/specialist of andere behandelaar).

ARTIKEL 4: VERHINDERING CLIËNT
Indien een cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. Wordt een afspraak te laat afgezegd of er wordt door de VoetreflexPlus™-therapeut geen bericht ontvangen, dan houdt de VoetreflexPlus™-therapeut zich het recht voor om 50% van het te betalen bedrag in rekening brengen als honorarium. Is de afspraak op een maandag of na een feestdag, dan dient de afspraak uiterlijk de laatste werkdag daarvoor om 18.00 uur te worden afgezegd.

ARTIKEL 5: TARIEFSTELLING
De kosten van de therapie bedragen € 70,- per consult voor een volwassene. Voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt dit tarief € 40,- en voor jongeren tot 18 jaar € 55,-. Voornoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en komen voor vergoeding in aanmerking. Indien gewenst kan in de betreffende praktijk een ontspanningsmassage met of zonder voetenbad worden geboekt (respectievelijk € 65, – en € 55,-). Tarieven voor laatstgenoemde zijn niet van BTW vrijgesteld en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Voorafgaande of uiterlijk aan het begin van het 1e consult, zal de VoetreflexPlus™-therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mededelen wat het tarief is en wat de algemene voorwaarden zijn. Het honorarium van de VoetreflexPlus™-therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien tijdens een behandelovereenkomst blijkt dat de lonen en prijzen aan verandering onderhevig zijn, dan is de VoetreflexPlus™-therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

ARTIKEL 6: BETALINGEN en DECLARATIES
• Alle door Praktijk Voetreflex uitgeschreven facturen dienen binnen een tijdsbestek van 14 dagen te worden voldaan.
• Bij contante betaling van een factuur, zal de VoetreflexPlus™-therapeut het volgende vermelden op de factuur: “factuur reeds voldaan op dd-mm-jjj”..
• De factuur dient door de cliënt zelf bij zijn of haar zorgverzekering te worden ingediend t.b.v. een declaratie.

ARTIKEL 7: VERSCHULDIGDHEID
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de VoetreflexPlus™-therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de
VoetreflexPlus™-therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingstarief schorten de verplichting tot betaling niet op.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
De VoetreflexPlus™-therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door het betreden van het praktijkadres aan Kruisstraat 4A, 5856 AE te Wellerlooi, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet en de keuken in de praktijkruimte.
De door de VoetreflexPlus™-therapeut gegeven ondersteunende adviezen zijn naar zijn aard resultaatgericht, zonder het resultaat te garanderen. De VoetreflexPlus™-therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de VoetreflexPlus™-therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de VoetreflexPlus™-therapeut. De VoetreflexPlus™-therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de VoetreflexPlus™-therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd voor de
verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID VAN DE CONSULTEN
De VoetreflexPlus™-therapeut handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Dit behelst onder meer de verplichting tot het opstellen van een cliëntendossier en de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum dat het dossier gesloten is. Voornoemde om ook te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
• De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier.
• De VoetreflexPlus™-therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Schriftelijke gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen, collega’s) overhandigd. De VoetreflexPlus™-therapeut mag, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, mondeling overleg voeren met andere beroepsbeoefenaren, waarbij hij/zij de privacy van de cliënt respecteert.
• De VoetreflexPlus™-therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega VoetreflexPlus™-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend of toereikend is.
• De VoetreflexPlus™-therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar doet dat uitsluitend op basis van schriftelijk verkregen toestemming van beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben (behandelovereenkomst).
• De VoetreflexPlus™-therapeut verricht een behandeling bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een gezaghebbende ouder. De VoetreflexPlus™-therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
• Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar die wilsbekwaam zijn, is het bijzijn van een
begeleider niet noodzakelijk, hierover nemen het kind en de gezaghebbende ouders samen
een beslissing.
• De ouders verplichten zich in het anamnese gesprek relevante informatie aan de VoetreflexPlus™-therapeut te verstrekken.
• Kinderen vanaf 16 jaar en wilsbekwaam zijn bevoegd om zelfstandig een behandelovereenkomst met een VoetreflexPlus™-therapeut aan te gaan, zonder toestemming van de ouders.
• De VoetreflexPlus™-therapeut volgt bij en vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.

ARTIKEL 10: VERHINDERING VOETREFLEXPLUS™-THERAPEUT
Indien de VoetreflexPlus™-therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf de consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-VoetreflexPlus™-therapeut in haar plaats in te schakelen die de consulten (tijdelijk) overneemt. In het geval de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de VoetreflexPlus™-therapeut.

ARTIKEL 11: BEËINDIGING OVEREENKOMST
Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De VoetreflexPlus™-therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De VoetreflexPlus™-therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

ARTIKEL 12: KLACHTEN EN GESCHILLEN
Op het handelen van de VoetreflexPlus™-therapeut zijn de reglementen, waaronder het Klachtrecht van de Beroepsvereniging waar de VoetreflexPlus™-therapeut lid van is van toepassing. Bij geschillen met de VoetreflexPlus™-therapeut kunt u, indien u er onderling niet uitkomt, de stappen volgen zoals deze zijn weergegeven op de website van de VNRT, namelijk: https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/. Hierbij is de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” van toepassing, waarvoor de therapeut is ingeschreven bij de Geschillencommissie Alternatieve en Complementaire zorg (SCAG).

ARTIKEL 13: CADEAUBONNEN
• De bij Praktijk Voetreflex te verkrijgen cadeaubonnen kunnen naar elk gewenst bedrag
worden ingevuld vanaf € 5,-.
• Cadeaubonnen van Praktijk Voetreflex zijn niet in te wisselen tegen contanten.
• Cadeaubonnen van Praktijk Voetreflex kunnen alleen gebruikt worden voor een (uitgebreide) ontspanningsmassage, dus niet inwisselbaar voor een (gedeeltelijke) vergoeding van een consult n.a.v. een hulpvraag.

Januari 2024, Wellerlooi

Middels deze algemene voorwaarden hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.
Uiteraard ben ik bereid om e.e.a. nader toe te lichten en/of eventuele vragen te beantwoorden.

Praktijk Voetreflex
Monique Visser
Kruisstraat 4A
5856 AE Wellerlooi
Tel. 06-53326057
info@praktijkvoetreflex.nl
www.praktijkvoetreflex.nl
KvK nummer: 87504561
Licentienr. VNRT: 221196